Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret

Forside.19

Professor Kirsti Malterud beskriver i en artikkel i Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127, hvordan kvalitetsforbedring på et legekontor kan gjennomføres med enkle midler.

Kvalitetsforbedring der uønskede hendelser forebygges gjennom daglig refleksjon, er et viktig supplement til sentral overvåking og sanksjoner når noe går galt.

Et enkelt opplegg for registrering og intern gjennomgang av rutinesvikt – obs-registrering – kan fungere avviksforebyggende og bidra til læring og kvalitetsforbedring