Om Oss

 

 

Forskning for bedre helse

Unifob helse driver forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid – viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Det er ti enheter i Unifob helse:

  • Allmennmedisinsk forskningsenhet
  • Arbeids- og miljømedisin
  • Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
  • Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer
  • Forskningssenter for sykefravær og rehabilitering
  • GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning)
  • HEMIL-senteret
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
  • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, vest
  • Stress, helse og rehabilitering

I tillegg forvaltes en rekke enkeltstående prosjekter. Denne aktiviteten er primært  knyttet til  Institutt for samfunnsmedisinske fag og  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, ved Universitetet i Bergen.

Unifob helse har ca 125 ansatte, de fleste er lokalisert i Bergen. Avdelingens omsetning var på 88 mil. kroner i 2008. Hoveddelene av midlene kommer fra ulike deler av forvaltningen. Andre viktige kilder er Norges forskningsråd, næringslivet og ideelle organisasjoner.

Helse, arbeid og trygd

En rekke av forskningsprosjektene i Unifob helse er knytte til temaet helse, arbeid og trygd. Forskningsenheten Stress, helse og rehabilitering arbeider med flere studier som dreier seg om å finne effektive tiltak for å få ned sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.

Andre enheter i Unifob helse forsker på fysiske og miljømessige faktorer som kan påvirke helsen. Ved arbeids- og miljømedisin forskes det på arbeidsrelaterte helseskader, både i et forebyggende og behandlende perspektiv. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har tannmaterialer og helse som sitt hovedtema.

HEMIL-senterets forskning dreier seg om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil, med særlig vekt på helsefremmende intervensjonstiltak.

Psykisk helse

Andre viktige forskningstema er psykisk helse, både hos barn og unge og hos voksne i forskjellige faser i livet. Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet har et nært samarbeid med barnevernets praksisfelt, og forsknings- og utviklingsarbeidet herfra bidrar til å styrke barnevernets kompetanse og arbeidsmetoder.

Barn i Bergen er en av de mest omfattende undersøkelser av barns psykiske helse og utvikling som er gjennomført. Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Vest) er ansvarlig for denne studien.

Griegakademiets senter for musikkterapi (GAMUT) fokuserer på forholdet mellom musikk, helse og utvikling, både i hverdagssammenhenger og ulike institusjonelle og kliniske kontekster. Slik bygger faget bro mellom tradisjonelle faginndelinger innen humaniora, psykologi, helsefag og samfunnsfag. Musikkterapi i eldreomsorgen er det nyeste satsingsområdet til forskningsgruppen, og et av målene er å bygge opp et nettverk for eldreinstitusjoner som ønsker å drive utøve og forske på musikkterapi for eldre.

Allmennmedisin og akuttmedisin

Unifob helse driver også forskning på viktige områder innen allmennmedisin og akuttmedisin. Giardiaepidemien i Bergen i 2004 førte til at rundt 2500 mennesker ble syke, og flere studier på epidemien blir ledet fra Allmennmedisinsk forskningsenhet. Denne gruppen er også engasjert i et forskernettverk som jobber med kronisk utmattelsessyndrom, i tillegg til forskning på legemiddelbruk og en rekke andre tema.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin driver forsknings- og formidlingsarbeid innen fagområdet legevaktmedisin, med en omfattende prosjektportefølje. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har også ansvar for kompetansehevingstiltak for overgrepsmottakene som etableres ved legevakter i alle fylker.