Info

Utviklingssenteret ble opprettet i 1993 gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med støtte fra Det Kongelige Barne- og Familiedepartementet og stiftelsen Wøyen. Senteret er organisert som en egen forskergrupper i stiftelsen Universitetsforsknings avdeling Unifob helse.

Center healthcare providers gather to consult on x rays taken fo

Utviklingssenteret inngår i et nettverk med barnevernsentrene i Trondheim og Tromsø og med barnevernseksjonen ved Norsk forskningsinstitutt for oppvekst velferd og aldring (NOVA). Koordinerende funksjoner er et fellesansvar for lederne ved sentrene.

Virksomheten ved utviklingssenteret skal omfatte:

  • Utviklings- og forskningsarbeid både når det gjelder forebyggende tiltak og klientorienterte tiltak.
  • Veiledning og konsultasjon til utviklingsprosjekter i barnevernet på Vestlandet.
  • Formidling av resultater fra barnevernsrelevant forskning og utviklingsarbeid til brukergrupper.
  • Informasjonsarbeid og kontaktetablering mellom forskning og praksis og mellom ulike utviklingsprosjekt.
  • Konsulentoppdrag overfor offentlige myndigheter og private organisasjoner som arbeider innenfor barnevernet.

Utviklingsarbeid og forskning er konsentrert rundt temaområdene: fosterhjemsarbeid, samhandlingskompetanse, med vekt på foreldreveiledning og tverretatlig samarbeid, og virksomheter og beslutningsprosesser i det kommunale barnevernet.

medical-563427_960_720

Et råd på seks medlemmer med personlige varamenn skal trekke opp hovedlinjene for senterets virksomhet, herunder rekrutterings- og personalpolitikk og organisasjonsplan. Det skal avgi årlig rapport og regnskap for virksomheten. Medlemmene er representanter for Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, fylkesmannen i Hordaland og Stiftelsen Wøyen. Et medlem er representant for de ansatte i rådet. Regionssenteret for barne- og ungdomspsykiatri har observatørstatus.