Arkiv for ‘Nyheter’ Kategori:

Ryggplager setter tusenvis ut av spill

Ryggplager er nå en av de største fraværsgrunnene i norsk arbeidsliv. Men langvarige sykmeldinger unngås kan unngås dersom pasienten møtes med grundige undersøkelser og informasjon.

– Det er vanskelig å bryte smertemønsteret ved denne typen plager, men mange pasienter opplever gode effekter hvis tiltak blir satt i verk tidlig i møtet med helsevesenet, sier Hege Eriksen, forskningsdirektør og professor ved UNIFOB helse ved Universitetet i Bergen.

Hun snakker i dag om folkehelsens framtidige utfordringer på Folkehelsedagen 2007. Ifølge Eriksen er muskel- og skjelettplager grunnen til halvparten av sykmeldingene i Norge, og av disse er i underkant av 50 prosent ryggrelaterte. Dermed blir disse lidelsene en av de viktigste helseutfordringene vi står overfor.

– Å ha vondt i ryggen er smertefullt, men i 80-85 prosent av tilfellene er det ikke farlig, sier Eriksen. – Da må vi se på hvorfor folk ikke kommer seg tilbake på jobb.

Smerte- og funksjonsforløp hos pasienter med lumbal skiveprotese

I en ny studie av Turid Rognsvåg og medarbeidere ble 14 pasientene som ble operert med skiveprotese ved Kysthospitalet i Hagevik høsten 2003 fulgt over en to års periode etter skiveproteseoperasjon.

Pasientene ble testet tre ganger før og fem ganger etter operasjonen. Siste oppfølging var to år postoperativt. Spørreskjema og kliniske tester ble benyttet for å fange opp endring i funksjon, smerte, emosjonelt stress, frykt for fysisk aktivitet og dynamisk fleksibilitet i ryggen. Alle variablene viste bedring seks måneder etter operasjonen. Mens smerte og selvrapportert funksjonsevne var bedre alt etter tre måneder, var dette først tilfelle etter seks måneder for den dynamiske fleksibiliteten i ryggen. 11 pasienter oppnådde klinisk betydningsfull forbedring etter to år (ODI ≤ 10 poeng).

Forebygging av faglige feil på allmennlegekontoret

Forside.19

Professor Kirsti Malterud beskriver i en artikkel i Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127, hvordan kvalitetsforbedring på et legekontor kan gjennomføres med enkle midler.

Kvalitetsforbedring der uønskede hendelser forebygges gjennom daglig refleksjon, er et viktig supplement til sentral overvåking og sanksjoner når noe går galt.

Et enkelt opplegg for registrering og intern gjennomgang av rutinesvikt – obs-registrering – kan fungere avviksforebyggende og bidra til læring og kvalitetsforbedring

 

Ny nakke- og ryggpoliklinikk

Ullevål universitetssykehus har nå samlet alle spesialister i en ny poliklinikk, og målet er at poliklinikken skal bli Skandinavias fremste utredningspoliklinikk og et nasjonalt kunnskapssenter for pasienter med lidelser i nakke, rygg og bekken.

Nakke- og ryggpoliklinikken består av et tverrfaglig miljø med leger og annet personell fra Fysikalsk medisinsk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling og Ortopedisk senter. Det er også knytta fysioterapeut, kiropraktor og attføringskonsulent til poliklinikken.